Reklama
 
Blog | SCHOLA EMPIRICA z.s.

Centra kolegiální podpory pro pedagogy MŠ (CKP) – příběhy dobré praxe.

Je možné předcházet “problémovému” chování již v předškolním věku? Dá se účinně pracovat s dětmi, kteří mají diagnostikované ADHD a jiné poruchy pozornosti? Proč je tak důležité zvládání emocí vlastních i těch druhých? Jak podpořit lepší klima ve třídě? Rozvoj socio-emočních dovedností je jedním z nejdůležitějších, avšak často opomíjených způsobů, jak předcházet konfliktům a podpořit děti i dospělé ve vzájemné komunikaci.

Společně s dalšími pedagogy školy vnímáme nárůst dětí s problematickým chováním jako je agresivita nebo uzavřenost, potíže s jejich  adaptací, nesamostatnost, neschopnost spolupráce ve třídě, nesoustředěnost. Narůstá počet dětí cizinců, dětí z nepodnětného sociálního prostředí, neznáme dostatečně jejich socio – kulturní kontext. Setkáváme se častěji s rodiči, kteří mají na jedné straně přehnané požadavky na rozvoj jejich dětí nebo naopak nemají o dění v mateřské škole dostatečný zájem.” (Jarmila Bučková, ředitelka MŠ Mozaika a vedoucí CKP Vysočina)

S dětskými výbuchy vzteku a jinými emočně vypjatými situacemi má zkušenost každý rodič nebo učitel. Dá se jim však předcházet nebo se je naučit účinně zvládat. Stále častěji se  v této souvislosti diskutuje o podpoře socio-emočních kompetencí, jako jedné z důležitých součástí vývoje dítěte. Jednou z metod, která se komplexně věnuje socio-emočním dovednostem  předškolních dětí, tedy od rodičů, přes učitele v mateřských školách až po děti samotné, je empirický ověřená metodika „Dobrý začátek.“ Metodika poskytuje konkrétní strategie a aktivity pro podporu emoční stability a je pravidelně ověřována výzkumy v různých socio-kulturních prostředích. Mezi metody, které „Dobrý začátek“ přináší do praxe, patří například přehlížení (ignorování) nevhodného chování. Strategie staví na tom, že pokud nebudeme negativním projevům chování věnovat pozornost, dítě postupně pochopí, že jeho naučené vzorce na na rodiče přestaly  působit. Dá se tak účinně předcházet například různým záchvatům vzteku nebo situacím, kdy si dítě vynucuje novou hračku nebo cukrovinku. Podobně přehlížení můžou použit i učitelé mateřských škol pro nastavení nekonfliktního řešení problémů ve třídě a lepší spolupráci mezi dětmi.

Metodika socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek“, která vychází z amerického programu Incredible Years, představuje konkrétní způsoby práce v tématech podpory sociálních a emočních kompetencí dětí od 2 do 6 let, individualizace v předškolním vzdělávání a začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí nebo dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedním z hlavních principů je práce se všemi dětmi, všemi učiteli a rodiči ve školce. Nejde o vyhledávání nedostatků, ale o vedení ke vzájemnosti, toleranci a spolupráci jakožto základního módu lidského soužití. Děti vede k přátelství a zodpovědnosti za druhé. Učitele vede k tomu, aby tímto přístupem dokázali pracovat s dynamikou třídy, všímali si pozitiv, a vedli k tomuto přístupu i děti a rodiče a účinně dokázali zasáhnout tam, kde je potřeba. Takový přístup zahrnuje také změnu návyků některých dospělých – ať už to jsou učitelé, vychovatelé či rodiče: totiž nesoustředit se primárně na nedostatky, ale na úspěchy a pokroky a na rozvoj charakterových vlastností.

Socio-emočním dovednostem se dnes již nevěnují jen jednotlivci nebo samostatné mateřské školy. V současné době vznikají regionální centra kolegiální podpory (CKP), která poskytují zázemí pro rozvoj pedagogů, vytváří prostor pro odborný růst a sdílení zkušeností v dané problematice a také pro sdílení dobrých praxí. V centrech se jednou měsíčně organizují odborná setkání pedagogických a dalších odborníků v tématech podpory socio-emočního vývoje předškolních dětí. Cílem je vždy přenesení tématu do praxe, proto jsou vedle metodických výstupů, diskuzí a ukázek dobré praxe součástí i společné analýzy videonahrávek. Další metodou rozvoje pedagogických pracovníků je zahraniční stáž v Centru pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) na Bangor University, Wales. Je to pracoviště, které odborně zaštiťuje přenos inkluzivní metodiky Incredible Years na podporu sociálních a emočních dovedností předškolních dětí do praxe a spolupracuje s předškolními zařízeními, která účastníci během stáže také navštíví. Návštěva těchto zařízení umožní zúčastněným pedagogům pozorovat přímé zavedení metod a postupů v praxi.

“Pracovala jsem druhým rokem v mateřské škole Dobroměřice jako učitelka, za sebou jsem měla deset let praxe na pozici asistenta pedagoga ve speciální třídě. Na třídách máme 28 dětí, z toho dva chlapce s diagnózou ADHD a jednoho chlapce s očním albinismem. Pomoc jsem hledala nejen v literatuře, na internetu, ale i u zkušenějších kolegyň. V té době přišla nabídka na stáž do Walesu, která byla zaměřena na „problémové“ chování dětí a jak s takovými dětmi pracovat. Po návratu z Walesu jsme jako první vyzkoušeli pochvalu a ihned jsme zaznamenali pozitivní změny. Postupně jsme přidávali další prvky z metodiky. S dětmi tvoříme pravidla, mluvíme o emocích a učíme je, jak řešit problémové situace. Při práci využíváme popisný jazyk a ignorování nevhodného chování.” (Libuše Nová, učitelka MŠ Dobroměřice a vedoucí CKP Ústecký kraj)

Je na každém pedagogovi a rodiči, aby si položil otázky, jakými způsoby učí děti zklidňovat své emoce nebo kolik dětem dává prostoru pro hledání vlastního způsobu řešení konfliktů. Někdy je však užitečné mít kolem sebe metodickou podporu a ověřené postupy pro řešení různých situací. Rozvoj socio-emočních dovedností může také přispět i k větší samostatnosti dětí nebo spolupráci v kolektivu:

Nejvíce se strategie metodiky „Dobrého začátku“ projevily ve větší samostatnosti dětí si řešit různé situace, více si navzájem pomáhají. Ovlivnilo to i pozitivní atmosféru ve třídě.(Jarmila Bučková, ředitelka MŠ Mozaika a vedoucí CKP Vysočina)

Reklama