Reklama
 
Blog | SCHOLA EMPIRICA z.s.

Báječná léta s….

Báječná léta s….

Nechte dětství v dětech dozrát, řekl Jean-Jacques Rousseau. Ale jak? Vychovávat děti není jednoduchá činnost. Neexistuje žádná škola rodičovství, děti se učíme vychovávat tzv. za pochodu a přirozeně přitom tedy děláme různé chyby. Jednoduché to není ani pro učitele, ač mají pedagogické vzdělání. Hledání způsobů, jak zprostředkovat dětem s různými odlišnostmi, které si přinášejí z rodinného prostředí, dobré návyky a postoje do života, není jednoduché.

V zahraničí probíhá dlouhodobý výzkum, o tom co funguje dobře a za jakých podmínek. K jednomu z nejlépe hodnocených patří programy, které vyvinula a realizuje americká organizace Incredible Years (IY, Úžasná léta) za účelem zlepšení emočního a sociálního rozvoje malých dětí a také snížení rizika vzniku problémů v chování. Série programů je určena pro čtyři rozdílné věkové skupiny dětí a pak pro rodiče a učitele. Navzájem se doplňují a jsou efektivní díky tomu, že jsou zaměřené na všechny aktéry ovlivňující zdravý rozvoj dítěte.

Metodika IY je postavena na modelu sociálního učení, podle kterého je vztah mezi dítětem a učitelem a dítětem a rodiči kritický pro zdravý sociální rozvoj. Znamená to, že negativní motivace jako tresty, zákazy a příkazy ke zmírňování potíží v chování dětí nepomáhají. Rodiče a učitelé by se naopak měli zaměřit na podporu dobrého chování místo pouhého zamezování chování “špatného”[1]. Další podstatná teorie, kterou metodika IY využívá, je teorie citové vazby, která poukazuje na naprosto kritickou roli vztahu mezi dítětem a rodiči a na správný emoční rozvoj dítěte, konkrétně na chápání a vyjadřování emocí.[2]

Programy pro rodiče mají formu skupinových workshopů, kde se rodiče naučí hrát si a trávit čas společně s vlastními dětmi, pozitivně komunikovat, chválit a odměňovat, nastavovat hranice, zvládat neposlušnost, pomoci dětem s řešením problémů a později i na aktivní zapojení se rodičů do vzdělávání dítěte. Program pro učitele se zaměřuje na to, jak podporovat rodiče a jejich zapojení se do vzdělávání a jak správně zvládat třídu zvláště v případech, kdy jsou některé děti agresivní a nekooperativní. Dostatečný zájem a správný přístup učitelů k dětem podporuje interakci s ostatními dětmi a také zlepšuje připravenost na školu.

Programy pro děti jsou dvojí, jeden zaměřený na prevenci a druhý na nápravu. Oba jsou založeny na tematice dinosaurů a používají loutky pro ilustraci toho, jak správně řešit problémy a jednat s ostatními dětmi. Preventivní program je určený pro celou třídu, program nápravy pro malé skupiny, v nichž terapeut pracuje s dětmi, které mají problémy s chováním.

Hodnocení programů probíhá metodou tzv. kontrolovaných experimentů s náhodným výběrem. Programy pro učitele v mnoha hodnoticích studiích dosahují přesně toho, co je cílem: učitelé po jeho absolvování vedou svoji třídu lépe pomocí modelování pozitivního chování místo negativního (trestů) a jsou také schopni jednat s dětmi, které vyrušují nebo jsou jinak problémové.[3]

Hodnocení programů pro rodiče také prokazují pozitivní vliv na rušivé a agresivní chování dětí. Pozitivní výsledky lze pozorovat i v případě, že je program přeložen do jiného jazyka a je realizován v jiném kulturním prostředí.[4] Program má pozitivní efekt i v úpravách pro děti s vývojovým opožděním, ADHD či autismem, i když by v těchto případech neměl být samostatným řešením.[5]

Realizace pomocí kombinace programů vykazuje ještě slibnější výsledky. Například kombinace programů pro děti a učitele ve vysoce rizikových školách ukazuje, že po roce lze vidět znatelný rozdíl mezi třídami, které absolvovaly program Incredible Years, a těmi, které program neabsolvovaly: učitelé mají pozitivnější přístup k dětem a efektivnější metody řízení třídy a děti vykazují zvýšenou emoční kompetenci, emoční seberegulaci a také méně problémů v chování.[6] Tato intervence byla velice pozitivně hodnocena všemi zúčastněnými a ve všech věkových kategoriích. I ostatní hodnocení potvrzují, že kombinace programů je velice efektivní i například ve formě kombinace programů pro rodiče a pro děti.[7]

Konflikty, krizové situace a všelijaké problémy patří ke každodennímu životu s dětmi. Tomu nelze zabránit. Programy jako IY pomáhají, díky ověřeným postupům, zvládat nevhodné chování dětí a přispívají k vhodnému.


[1] Patterson, G. Families: Applications of Social Learning to Family Life.

[2] Bretherton, I. The Origins of Attachment Theory: John Bowlby and Mary Ainsworth.

[3] Mc Gilloway, S. a kol Positive Classrooms, Positive Children.

[4] Axberg, U, Broberg, A.G.  Evaluation of „The Incredible Years“ in Sweden.

[5] Azevedo, A. a kol. The Incredible Years Basic Parent Training for Portuguese Prescholers with AD/HD Behaviors: Does it Make a Difference?, Mc Intyre, L. Adapting Webster Stratton’s Incredible Years Parent Training for Children with Developmental Delay: Findings from a Treatment Group Only Study., Dababnah, S. a Parish, S.L. Feasibility of an Empirically Based program for Parents of Preschoolers with Autism Spectrum Disorder.

[6] Hutchings, J., Lane, E. a Kelly, J. Comparison of Two Treatments for Children with Severely Disruptive Behaviours: A Four-year Follow-up.

[7] Webster-Stratton, E. a Reid, M.J. Treating Conduct Problems and Strengthening Social and Emotional Competence in Young Children. The Dina Dinosaur Treatment Program.

Reklama